O Wydawnictwie

Fundacja Instytut Wydawniczy Książka i Prasa powstała w 1991 r. Jej założycielem i prezesem jest Andrzej-Piotr Studziński, a dyrektorem Instytutu – Stefan Zgliczyński. Od początku celem Wydawnictwa była promocja wybitnych prac z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, zarówno polskich, jak i zagranicznych autorów. Obecnie wydajemy czasopisma Le Monde diplomatique. Edycja polska, Bez dogmatu oraz książki naukowe, upowszechniające wiedzę, a także przekłady z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Od 2007 r. najważniejsze książki wydajemy pod patronatem Le Monde diplomatique. Edycja polska.

Jako pierwsi wydaliśmy w Polsce prace takich autorów jak David Harvey, Jean Ziegler, John Bellamy Foster, Mike Davis, Loïc Wacquant, Enzo Traverso, Susan George, Norman G. Finkelstein czy Ilan Pappé, które weszły do obiegu naukowego i doczekały się licznych cytowań.

Współpracujemy z krajowymi uczelniami wyższymi, np. wspólnie z Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie wydajemy serię Biblioteka Alternatyw Ekonomicznych Le Monde diplomatique.

Nasze książki zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia. W 2017 r. za monografię pt. Stawka większa niż rynek. U źródeł stagnacji kapitalizmu bez granic prof. dr hab. Tadeusz Klementewicz otrzymał nagrodę naukową Wydziału I PAN, a prace o tematyce ekonomicznej były wielokrotnie nagradzane w organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną konkursie Economicus na najlepszą książkę ekonomiczną roku.Są także regularnie recenzowane w czasopismach naukowych, w tym zagranicznych, i w prasie ogólnej.

Współpraca z Wydawnictwem – monografie naukowe

Propozycja wydawnicza

Autorzy zainteresowani współpracą z Wydawnictwem proszeni są o przesłanie propozycji wydawniczej w formie pliku MS Word na nasz adres e-mail. W przypadku zainteresowania Wydawnictwa publikacją uzgadniane są warunki wydania, a praca jest kierowana do recenzji.

Procedura recenzji

Monografie są recenzowane przez wskazanych przez wydawnictwo niezależnych recenzentów, specjalizujących się w danej dyscyplinie, posiadających co najmniej stopień doktora i niemających konfliktu interesów z autorem. Ostateczna decyzja o publikacji i ewentualnej konieczności wprowadzenia zmian jest podejmowana przez Wydawnictwo.

Zasady etyki wydawniczej

Wydawnictwo przestrzega zasad etycznych zgodnych z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE):

Wydawnictwo dokłada wszelkiej staranności, żeby zapewnić najwyższą jakość wydawanych książek. O publikacji decydują wyłącznie względy merytoryczne, a nie komercyjne.

W ramach procedury zapobiegania plagiatom i innym formom nierzetelności naukowej, takim jak ghost writing (publikowanie pod własnym nazwiskiem pracy autorstwa innej osoby),  ghost authorship (pomijanie współautora), guest autorship/honorary authorship (przypisywanie autorstwa osobom nieuczestniczącym w pracach badawczych i publikacyjnych) Wydawnictwo wymaga od Autorów:

– zapewnienia oryginalności dzieła i dochowania wszelkich zasad rzetelności naukowej przy oznaczaniu zapożyczeń i cytatów,

– podania informacji o wszystkich osobach, którzy przyczyniły się do powstania dzieła i określenia wkładu współautorów,

– podania informacji o źródłach finansowania przeprowadzonych badań.

W przypadku stwierdzenia nierzetelności naukowej Wydawnictwo postępuje zgodnie z procedurą COPE.

 

 

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top