1917: rewolucja peryferii

Sto lat po Rewolucji Październikowej wydawać by się mogło, że powiedziano o niej wszystko. Przekonanie to wzmacnia konserwatywna hegemonia panująca w zachodniej debacie o rewolucji, która chciałaby zamknąć rosyjski przełom roku 1917 w jednej kategorii z nazizmem, Holocaustem, Czerwonymi Khmerami, wrzucając wszystkie te wydarzenia do pojemnego worka „zbrodni totalitaryzmu”. Polemika z tym ideologicznym fałszerstwem zajmuje wielu poważnych historyków i lewicowych pisarzy. Trudno […]

Stulecie Lenina

W 1917 r. Rosją ogarnęła rewolucja społeczna, na której czele stanęła radykalna partia bolszewicka, siła polityczna, której emancypacyjny projekt opierał się m.in. na wizji edukacji mas. Kluczowe pytanie, przed którym stanął reżim rewolucyjny brzmiało „działać z ludem czy dla ludu?”. Wojna domowa i „komunizm wojenny” pogłębiły tendencje autorytarne bolszewików, co już w czasach Lenina wywoływało krytykę części z nich. Mimo […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top