WARTO PRZECZYTAĆ

LMD - kwiecień 2008  
MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-POLITYCZNY

Inni piszą tylko
o pogodzie...


Internetowa strona naszego pisma za- wiera tylko niektóre artykuły bieżącego numeru, często ich wybrane fragmenty.

Nie zapomnij
o prenumeracie
wersji drukowanej


Aktualne numery Le Monde diplomatique można także nabyć w sieci Empików oraz w salonikach prasowych Ruchu i Kolpor- tera.

Więcej o prenumeracie

 BIBLIOTEKA LMD

Samir Amin, Wirus liberalizmu


W Więzieniach nędzy Loïc Wacquant stawia mocną diagnozę represyjnej poli- tyki państwa. Neoliberalizm nie oznacza po prostu mniej państwa, jak chętnie gło- szą to jego apologeci. Oznacza on mniej państwa socjalnego, mniej redystrybucji i usunięcie perspektywy socjalnej w po- dejmowaniu strategicznych decyzji eko- nomicznych.


Samir Amin, Wirus liberalizmu


Wielki kryzys globalizacji Patricka Artu- sa i Marie-Paule Virard to pierwsza w Polsce książka o gospodarczym załama- niu, które rozlewa się po świecie od cza- su pęknięcia bańki spekulacyjnej na ame- rykańskim rynku hipotecznym w sierpniu 2007 r.


Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Filozofia Marksa Etienne’a Balibara jest jedną z najważniejszych książek po­ś- wię­co­nych myśli autora Kapitału.


Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Wokół terroru białego i czerwonego An- drzeja Witkowicza to odpowiedź na napi- sany przez byłych maoistów-renegatów międzynarodowy hit Czarna księga ko- munizmu, w której tysiące „ofiar komu- nizmu” zamieniają się w miliony, miliony w dziesiątki milionów, a te w setki… Witko- wicz – niczym saper – rozbraja ów mit i z pieczołowitością historyka rozkłada na czynniki pierwsze. Przy pomocy faktów obala lub przywraca jego właściwe pro- porcje.


Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Neoliberalizm Historia katastrofy Davi- da Harveya jest jedną z ważniejszych prac na temat globalnego kapitalizmu. Jednocześnie jest to pierwsza na pol- skim rynku monografia neoliberalizmu, koncepcji oraz modelu polityki ekonomicz- nej, który w ciągu ostatnich trzech dekad stał się wyznaniem wiary elit politycz- nych i ekonomicznych prawie na całym świecie.

 

 

Do nabycia w księgarniach i Empikach lub do zamówienia bezpośrednio w redak­cji LMD za zaliczeniem pocz­towym (opłata za prze­sył­kę: 10 zł) pod adresem ele­ktro­nicz­nym:

redakcja@monde-diplomatique.pl

Numer bieżący Archiwum Prenumerata Biblioteka LMD Redakcja Kontakt
NR 4 (38)  KWIECIEŃ 2009

 NAJNOWSZE

Jerzy Szygiel
Durban II. Obrona wolności słowa


 WYBRANE ARTYKUŁY

W numerze kwietniowym:

Serge Halimi
Znacjonalizować banki

Przemysław Wielgosz
Protegowanie kapitału

Mirosława Czerna
Sudan w obliczu nowej klęski humanitarnej

Philippe Leymarie
Powrót Francji do NATO

Piotr Krasucki
Nierówność w zdrowiu


 KOMENTARZE I POLEMIKI

NOWOŚĆ!

Arbeitskreis Geschichtspolitische Interventionen (AGI)
Wypędzona pamięć

Vladan Stamenković
NATO bombarduje Jugosławię

Agnieszka Mrozik
Białe ramiona feministki

Mariusz Wieczerzyński
Logika konfliktu


 WARTO PRZECZYTAĆ

NOWOŚĆ!

Alastair Crooke
Paradoksy stosunków izraelsko-irańskich
LMD - luty 2009

Daniel Bensaïd
Czas historyczny, rytmy polityczne
LMD - luty 2009


Alain Gresh
Od Termopil po 11 września
LMD - styczeń 2009

John Bellamy Foster
Finansjeryzacja kapitału
LMD - lipiec 2008

Naomi Klein
Laboratorium
oszańcowanego świata

LMD - czerwiec 2007

José Saramago
Co zostało z demokracji?
LMD - mai 2007

Roman Kuźniar
Tarcza zimnowojennej iluzji
LMD - marzec 2007


 LMD POLECA

Etienne Balibar, Filozofia Marksa


W Planecie slumsów Mike Davis, wybitny znawca problemów urbanizacji, kreśli przerażający obraz ekspansji miast-mo- lochów na peryferiach globalnego kapita- lizmu.


Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Nowomowa neoliberalna Alaina Bihra to pionierskie studium języka ideologii panu- jącej w dzisiejszym społeczeństwie ka- pitalistycznym. Francuski socjolog anali- zuje kluczowe kategorie retoryki neolibe- ralnych ekonomistów, polityków i mediów dowodząc, że ich podstawową funkcją jest wspieranie określonego porządku społeczno-politycznego poprzez odwra- canie znaczenia i zacieranie sensu słów.


Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Ameryka Łacińska na rozdrożu. Carlos Antonio Aguirre Rojas. Jak Ameryka Ła- cińska długa i szeroka, w dużej liczbie krajów wygrały partie sytuujące się na lewo od politycznego centrum. Praw- dziwą kwestią pozostaje jednak nie to, czy Ameryka Łacińska przesunęła się na lewo czy nie, lecz jak dalece to uczyniła. (Ze wstępu Immanuela Wallersteina.)


Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Izrael i polityka planowego zniszczenia Warschawskiego to rodzaj krytycznego przewodnika po izraelskim froncie kon- fliktu bliskowschodniego. Autor analizuje główne elementy palestyńsko-izraelskiej układanki: okupację, mur rozdzielający, nielegalną kolonizację, kryzys w ruchu palestyńskim, słabość izraelskiego ruchu pokojowego.


 

Do nabycia w księgarniach i Empikach lub do zamówienia bezpośrednio w redak­cji LMD za zaliczeniem pocz­towym (opłata za prze­sył­kę: 10 zł) pod adresem ele­ktro­nicz­nym:

redakcja@monde-diplomatique.pl

W numerze kwietniowym między innymi:

Dostosowania strukturalne

W ciągu minionych trzech dekad kapitalizm dostosował się do stanu dominacji syste- mu finansowego nad realną gospodarką. Firmy przestały się przejmować produkcją czy handlem (o pracownikach nie wspominając), a w centrum uwagi postawiły maksymalizację zysku dla akcjonariuszy. Fenomen ten analizuje Isabelle Pivert (s. 3). O innym dostosowaniu pisze Joanna Kubiakowska (s. 18-19). Przedstawia historię wymuszonej przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy prywatyzacji kolei malij- sko-senegalskiej i konsekwencjach tego faktu dla rejonów położonych na jej szlaku. Piotr Krasucki opisuje skutki dostosowania służby zdrowia do wymogów neolibe- ralnego kapitalizmu (s. 19).

Kryzysy

Pierre Rimbert i Laurent Cordonnier przypominają kolaborację państwa i kapitału w tworzeniu systemu finansowego, który właśnie uległ załamaniu oraz zastana- wiają się nad zasiągiem i trwałością zmian wprowadzonych przez rządy najbo- gatszych państw świata w obliczu globalnego krachu (s. 6-7). Mirosława Czerna opisuje źródła oraz obecną dynamikę kryzysu politycznego i  humanitarnego w su- dańskiej prowincji Darfur (s. 15). Adam Chmielewski pisze o erozji przestrzeni publicznej i sposobach jej naprawy (s. 8-9). François Flahault przedstawia kon- cepcje Ayn Rand – apologetki wolnego rynku, która na kryzys kapitalizmu zalecała więcej kapitalizmu (s. 22-23).

Militaryzacja-demilitaryzacja

Philippe Leymarie analizuje okoliczności i możliwe konsekwencje powrotu Francji do wojskowych struktur NATO (s. 4-5). Baszarat Peer przypomina dramatyczną his- torię konfliktu w Kaszmirze a także najnowsze tendencje zmierzające do demilitary- zacji walki politycznej (s. 16-17).

Dossier: Kapitalizm i urbanizacja

Spis treści całego numeru:

David Harvey Prawo do miasta; Serge Halimi Znacjonalizować banki; Przemysław Wielgosz Protegowanie kapitału; Isabelle Pivert Kreowanie wartości czy czerpanie zysków?; Philippe Leymarie Powrót Francji do NATO; Pierre Rimbert Jak państwo francuskie dokonało deregulacji rynków finansowych; Laurent Cordonnier Drobne prace remontowe w globalnych finansach; Adam Chmielewski Spojrzenie i dotyk w przestrzeni publicznej; Akram Belkaïd Miasta przyszłości budowane na piasku; Frederic Martel Arts districts: wypieranie ubogich jest naszym celem; Mike Davis Kryminalizacja slumsów; Mirosława Czerna Sudan w obliczu nowej klęski humanitarnej; Baszarat Peer Nowy etap konfliktu o Kaszmir; Joanna Kubiakowska Bitwa o szyny; Piotr Krasucki Nierówność w zdrowiu: hańba XXI wieku; Michael Löwy Przed prawem: wywrotowy judaizm Franza Kafki; François Flahault Ayn Rand: ani państwa, ani pana, ani dziecka; Emilia Walczak Pięć lat później, nasza muzyka; Aneta Jerska Iran między peryferyjnym kapitalizmem a republiką islamską; Eric Hobsbawm Jak upadają imperia;

Powrót do początku tekstu