WARTO PRZECZYTAĆ

LMD - kwiecień 2008  
MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-POLITYCZNY

Inni piszą tylko
o pogodzie...


Internetowa strona naszego pisma za- wiera tylko niektóre artykuły bieżącego numeru, często ich wybrane fragmenty.

Nie zapomnij
o prenumeracie
wersji drukowanej


Aktualne numery Le Monde diplomatique można także nabyć w sieci Empików oraz w salonikach prasowych Ruchu i Kolpor- tera.

Więcej o prenumeracie

 BIBLIOTEKA LMD

Samir Amin, Wirus liberalizmu


W Więzieniach nędzy Loïc Wacquant stawia mocną diagnozę represyjnej poli- tyki państwa. Neoliberalizm nie oznacza po prostu mniej państwa, jak chętnie gło- szą to jego apologeci. Oznacza on mniej państwa socjalnego, mniej redystrybucji i usunięcie perspektywy socjalnej w po- dejmowaniu strategicznych decyzji eko- nomicznych.


Samir Amin, Wirus liberalizmu


Wielki kryzys globalizacji Patricka Artu- sa i Marie-Paule Virard to pierwsza w Polsce książka o gospodarczym załama- niu, które rozlewa się po świecie od cza- su pęknięcia bańki spekulacyjnej na ame- rykańskim rynku hipotecznym w sierpniu 2007 r.


Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Filozofia Marksa Etienne’a Balibara jest jedną z najważniejszych książek po­ś- wię­co­nych myśli autora Kapitału.


Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Wokół terroru białego i czerwonego An- drzeja Witkowicza to odpowiedź na napi- sany przez byłych maoistów-renegatów międzynarodowy hit Czarna księga ko- munizmu, w której tysiące „ofiar komu- nizmu” zamieniają się w miliony, miliony w dziesiątki milionów, a te w setki… Witko- wicz – niczym saper – rozbraja ów mit i z pieczołowitością historyka rozkłada na czynniki pierwsze. Przy pomocy faktów obala lub przywraca jego właściwe pro- porcje.


Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Neoliberalizm Historia katastrofy Davi- da Harveya jest jedną z ważniejszych prac na temat globalnego kapitalizmu. Jednocześnie jest to pierwsza na pol- skim rynku monografia neoliberalizmu, koncepcji oraz modelu polityki ekonomicz- nej, który w ciągu ostatnich trzech dekad stał się wyznaniem wiary elit politycz- nych i ekonomicznych prawie na całym świecie.

 

 

Do nabycia w księgarniach i Empikach lub do zamówienia bezpośrednio w redak­cji LMD za zaliczeniem pocz­towym (opłata za prze­sył­kę: 10 zł) pod adresem ele­ktro­nicz­nym:

redakcja@monde-diplomatique.pl

Numer bieżący Archiwum Prenumerata Biblioteka LMD Redakcja Kontakt
NR 3 (37)  MARZEC 2009

 WYBRANE ARTYKUŁY

W numerze marcowym:

Serge Halimi
Komu służy NATO?

Przemysław Wielgosz
NATO czyli imperializm po liftingu

Richard Falk
Doniosłość kwestii
izraelskich zbrodni wojennych

Saskia Sassen
I tak skończy się świat,
nie hukiem lecz szeptem
...


 KOMENTARZE I POLEMIKI

Vladan Stamenković
NATO bombarduje Jugosławię

Agnieszka Mrozik
Białe ramiona feministki

Mariusz Wieczerzyński
Logika konfliktu

Agata Nosal
Czeczeńcy do Czeczenii

Agata Czarnacka
Rewolucja następna po ostatniej


 WARTO PRZECZYTAĆ

Alain Gresh
Od Termopil po 11 września
LMD - styczeń 2009

John Bellamy Foster
Finansjeryzacja kapitału
LMD - lipiec 2008

Eric Rouleau
Izrael rozlicza się z przeszłością
LMD - maj 2008

Naomi Klein
Laboratorium
oszańcowanego świata

LMD - czerwiec 2007

José Saramago
Co zostało z demokracji?
LMD - mai 2007

Roman Kuźniar
Tarcza zimnowojennej iluzji
LMD - marzec 2007

Karol Modzelewski
Jaruzelski utorował
drogę Balcerowiczowi

LMD - grudzień 2006

Etienne Balibar
Zneutralizować logikę
„zderzenia cywilizacji”
LMD - wrzesień 2006


 LMD POLECA

Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Nowomowa neoliberalna Alaina Bihra to pionierskie studium języka ideologii panu- jącej w dzisiejszym społeczeństwie ka- pitalistycznym. Francuski socjolog anali- zuje kluczowe kategorie retoryki neolibe- ralnych ekonomistów, polityków i mediów dowodząc, że ich podstawową funkcją jest wspieranie określonego porządku społeczno-politycznego poprzez odwra- canie znaczenia i zacieranie sensu słów.


Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Ameryka Łacińska na rozdrożu. Carlos Antonio Aguirre Rojas. Jak Ameryka Ła- cińska długa i szeroka, w dużej liczbie krajów wygrały partie sytuujące się na lewo od politycznego centrum. Praw- dziwą kwestią pozostaje jednak nie to, czy Ameryka Łacińska przesunęła się na lewo czy nie, lecz jak dalece to uczyniła. (Ze wstępu Immanuela Wallersteina.)


Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Izrael i polityka planowego zniszczenia Warschawskiego to rodzaj krytycznego przewodnika po izraelskim froncie kon- fliktu bliskowschodniego. Autor analizuje główne elementy palestyńsko-izraelskiej układanki: okupację, mur rozdzielający, nielegalną kolonizację, kryzys w ruchu palestyńskim, słabość izraelskiego ruchu pokojowego.


 

Do nabycia w księgarniach i Empikach lub do zamówienia bezpośrednio w redak­cji LMD za zaliczeniem pocz­towym (opłata za prze­sył­kę: 10 zł) pod adresem ele­ktro­nicz­nym:

redakcja@monde-diplomatique.pl

W numerze marcowym między innymi:

Sposób na kryzys

Rządy wielu państw usiłują gasić pożar kryzysu finansowego przy pomocy stru- mieni dolarów. Saskia Sassen uważa, że ta polityka jest skazana na porażkę. Skoro jedną z głównych przyczyn krachu jest nadmierny rozrost systemu finansowego kosztem realnej gospodarki to pompowanie pieniędzy w upadające banki jedynie podtrzymuje ten stan rzeczy (s. 3). Pod wpływem kryzysu w Europie narasta opór przeciw neoliberalnym pryncypiom UE. Anne-Cécile Robert pisze o krytyce zasady uprzywilejowania konkurencyjności kosztem praw społecznych, która coraz głoś- niej rozbrzmiewa w Parlamencie Europejskim (s. 4-5). Ryan A. Dodd i Grzegorz Ko- nat przedstawiają alternatywę dla polityki ograniczonej do ratowania instytucji finan- sowych. Piszą o konieczności bezpośredniej interwencji państwa na rynku pracy. W obecnej sytuacji to właśnie ono powinno stać się pracodawcą ostatniej szansy (s. 18-19).

Krajobraz po bitwie

Vicken Cheterian przygląda się sytuacji na Kaukazie po wojnie rosyjsko-gruzińskiej. Wydarzenia w Gruzji, Abchazji i Osetii Południowej nie napawają zbytnim optymiz- mem (s. 6-7). Strefa Gazy potrzebuje pomocy i  odbudowy, ale przede wszystkim zakończenia krwawego oblężenia i okupacji. A właśnie tego nie przewiduje plan od- budowy opracowany przez Zachód i państwa arabskie. Ewa Jasiewicz przekonu- je, że celem tego planu jest zredukowanie politycznego rozwiązania kwestii pales- tyńskiej do kwestii pomocy humanitarnej (s. 8-9). Eric Paul Meyer i Roland-Pierre Pa- rignaux piszą o ostatniej fazie konfliktu na Sri Lance (s. 12-13). Rząd w Kolombo ogłasza już triumf nad Tamilskimi Tygrysami, ale cena wojskowego sukcesu jest wyjątkowo wysoka.

Głosy sprzeciwu

Anne Mathieu dowodzi, że myśl Frantza Fanona jest ciągle aktualna. Kolonializm i imperializm, z którymi walczył algierski rewolucjonista zmieniają jedynie kostiumy historyczne (s. 22). Feminizm stał się globalny, a jednocześnie przestał być włas- nością kobiet Zachodu. Rodzi to liczne kontrowersje, o których pisze Sonia Dayan- Herzbrun (s. 24).

Dossier: Widmo protekcjonizmu

Spis treści całego numeru:

Mike Whitney Europie Wschodniej grozi wielki krach; Serge Halimi Komu służy NATO?; Przemysław Wielgosz Nato czyli imperializm po liftingu; Saskia Sas- sen I tak skończy się świat – nie hukiem, lecz szeptem; Anne-Cécile Robert Parlament Europejski wobec wyzwań Europy Wschodniej; Ewa Jasiewicz „Dziel i przerażaj” czyli doktryna szoku po izraelsku; Richard Falk Doniosłość kwestii izraelskich zbrodni wojennych; Amnon Kapeliouk Dziennik „Haaretz” – jedyny sprawiedliwy; Eric Paul Meyer Koniec tygrysów to jeszcze nie koniec kwestii tamilskiej; Roland-Pierre Paringaux Zmowa milczenia wokół masakry; Serge Halimi Bariery celne powstały około 1880 roku; Piotr Szumlewicz Liberalizacja czy interwencjonizm?; Jacques Sapir Powrót protekcjonizmu i „święte oburzenie” jego przeciwników; Ryan A. Dodd Pracodawca ostatniej szansy; Grzegorz Konat Zupełnie nowy ład; Zygmunt Bauman Kapitalizm się chwieje; Anne Mathieu Frantz Fanon, odpowiedź uciemiężonych; Jarosław Pietrzak „Walc z Baszirem” Ariego Folmana i wina Izraela; Katarzyna Szumlewicz Druga wojna Doroty Ma- słowskiej; Sonia Dayan-Herzbrun Feminizm: nowe kontrowersje.

 

Powrót do początku tekstu