WARTO PRZECZYTAĆ

LMD - kwiecień 2008   
MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-POLITYCZNY

Inni piszą tylko
o pogodzie...


Internetowa strona naszego pisma za- wiera tylko niektóre artykuły bieżącego numeru, często ich wybrane fragmenty.

Nie zapomnij
o prenumeracie
wersji drukowanej


Aktualne numery Le Monde diplomatique można także nabyć w sieci Empików oraz w salonikach prasowych Ruchu i Kolpor- tera.

Więcej o prenumeracie

 BIBLIOTEKA LMD

Samir Amin, Wirus liberalizmu


Wielki kryzys globalizacji Patricka Artu- sa i Marie-Paule Virard to pierwsza w Polsce książka o gospodarczym załama- niu, które rozlewa się po świecie od cza- su pęknięcia bańki spekulacyjnej na ame- rykańskim rynku hipotecznym w sierpniu 2007 r.


Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Filozofia Marksa Etienne’a Balibara jest jedną z najważniejszych książek po­ś- wię­co­nych myśli autora Kapitału.


Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Wokół terroru białego i czerwonego An- drzeja Witkowicza to odpowiedź na napi- sany przez byłych maoistów-renegatów międzynarodowy hit Czarna księga ko- munizmu, w której tysiące „ofiar komu- nizmu” zamieniają się w miliony, miliony w dziesiątki milionów, a te w setki… Witko- wicz – niczym saper – rozbraja ów mit i z pieczołowitością historyka rozkłada na czynniki pierwsze. Przy pomocy faktów obala lub przywraca jego właściwe pro- porcje.


Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Neoliberalizm Historia katastrofy Davi- da Harveya jest jedną z ważniejszych prac na temat globalnego kapitalizmu. Jednocześnie jest to pierwsza na pol- skim rynku monografia neoliberalizmu, koncepcji oraz modelu polityki ekonomicz- nej, który w ciągu ostatnich trzech dekad stał się wyznaniem wiary elit politycz- nych i ekonomicznych prawie na całym świecie.


Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Nienawiść do demokracji Jacquesa Ran- cière’a to bezlitosna krytyka elit politycz- nych, ekonomicznych i intelektualnych, które przekształcają demokracje w pańs- twa prawa oligarchicznego.

 

 

Do nabycia w księgarniach i Empikach lub do zamówienia bezpośrednio w redak­cji LMD za zaliczeniem pocz­towym (opłata za prze­sył­kę: 10 zł) pod adresem ele­ktro­nicz­nym:

redakcja@monde-diplomatique.pl

Numer bieżący Archiwum Prenumerata Biblioteka LMD Redakcja Kontakt
NR 11 (33)  LISTOPAD 2008

 WYBRANE ARTYKUŁY

W numerze listopadowym

Serge Halimi
Myśląc o czymś,
co nie do pomyślenia

Stefan Zgliczyński
Neoliberalizm z krwią na rękach

Marek Balicki
Szpitale to nie supermarkety

Jarosław Pietrzak
Andrzej Żuławski, narwany erudyta


 KOMENTARZE I POLEMIKI

Oskar Szwabowski
Wysokie koszta prywatnej perspektywy

Jerzy Szygiel
Oddział chorych na Irak

Agata Czarnacka
Rewolucja następna po ostatniej

Michael Gould-Wartofsky
Kapitalizm kataklizmowy

Jan Subart
Impresje bliskowschodnie


 WARTO PRZECZYTAĆ

Eric Rouleau
Izrael rozlicza się z przeszłością
LMD - maj 2008

Jean Claude Monod
Konstytucyjny radykalizm
LMD - grudzień 2007

Jean Bricmont
Lewicy rok 01
LMD - wrzesień 2007

Naomi Klein
Laboratorium
oszańcowanego świata

LMD - czerwiec 2007

José Saramago
Co zostało z demokracji?
LMD - mai 2007

Roman Kuźniar
Tarcza zimnowojennej iluzji
LMD - marzec 2007

Karol Modzelewski
Jaruzelski utorował
drogę Balcerowiczowi

LMD - grudzień 2006

Etienne Balibar
Zneutralizować logikę
„zderzenia cywilizacji”
LMD - wrzesień 2006


 LMD POLECA

Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Ameryka Łacińska na rozdrożu. Carlos Antonio Aguirre Rojas. Jak Ameryka Ła- cińska długa i szeroka, w dużej liczbie krajów wygrały partie sytuujące się na lewo od politycznego centrum. Praw- dziwą kwestią pozostaje jednak nie to, czy Ameryka Łacińska przesunęła się na lewo czy nie, lecz jak dalece to uczyniła. (Ze wstępu Immanuela Wallersteina.)


Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Izrael i polityka planowego zniszczenia Warschawskiego to rodzaj krytycznego przewodnika po izraelskim froncie kon- fliktu bliskowschodniego. Autor analizuje główne elementy palestyńsko-izraelskiej układanki: okupację, mur rozdzielający, nielegalną kolonizację, kryzys w ruchu palestyńskim, słabość izraelskiego ruchu pokojowego.


Etienne Balibar, Filozofia Marksa


„Antysemityzm, podobnie jak katolicyzm, zrośnięty jest od wieków z naszą tra- dycją, obrzędowością i wychowaniem. Bez nich mielibyśmy jako naród inną świadomość, inną kulturę polityczną, a nawet inną moralność...”

 

Do nabycia w księgarniach i Empikach lub do zamówienia bezpośrednio w redak­cji LMD za zaliczeniem pocz­towym (opłata za prze­sył­kę: 10 zł) pod adresem ele­ktro­nicz­nym:

redakcja@monde-diplomatique.pl

W numerze listopadowym między innymi:

Poza dogmatem wolnego rynku

Aktywność pozarynkowa, czyli np. darmowe usługi publiczne, to integralna część nowoczesnych gospodarek. Wbrew oskarżeniom neoliberalnych fundamentalistów nie jest ona żadnym ciężarem dla gospodarki. Przeciwnie, stanowi źródło dodat- kowego bogactwa. Podejmowane ciągle próby prywatyzacji aktywności poza- rynkowej dają zyski nielicznym kapitalistom, ale dla społeczeństwa oznaczają poważne straty ekonomiczne. Dobrym przykładem jest tu pomysł prywatyzacji polskiej służby zdrowia i jego ewentualne skutki o czym piszą Marek Balicki i Piotr Krasucki (s. 3). Inny przykład, który przywołuje Jacques Denis, to negatywny bilans urynkowienia ekologii w brazylijskiej części dorzecza Amazonki (s. 10-11). Nato- miast o ekonomii politycznej sfery pozarynkowej pisze Jean-Marie Harribey (s. 6-7). Rozważaniom tym sprzyja kontekst, jaki tworzy upadek symboli kapitalizmu: no- wojorskiej Wall Street oraz londyńskiego City, o których pisze Akram Belkaid (s. 7).

Konflikty w cieniu imperializmu

Amira Hass przygląda się kondycji społeczności palestyńskich, cierpiących wskutek podziału Autonomii na rządzoną przez Hamas Gazę i opanowany przez Fatah Zachodni Brzeg (s. 8-9). Wewnętrzny konflikt osłabia ruch palestyński i niszczy podstawowe struktury życia zbiorowego. Z każdym dniem podziału Hamas i Fatah tracą kolejne punkty. Jedynymi beneficjantami takiego przebiegu sprawy są dziś Waszyngton i rząd Izraela, które zrobiły wiele aby podzielić Palestyńczyków.

Syed Saleem Szazad szuka przyczyn eskalacji wojny w Afganistanie (s.12-13). Wskazuje na nową jakość w działaniach partyzantów. Jej sprawcami są neota- libowie, wyszkoleni i uzbrojeni przez służby pakistańskie bojownicy z Kaszmiru, którzy przechodzą na front afgański.

Michael Klare porównuje programy polityki zagraniczej Johna McCaina i Baracka Obamy (s. 19). Czy różnice między Demokratą a Republikaninem są na tyle duże, aby kraje dotknięte amerykańskim imperializmem mogły odczuć pozytywnie zwy- cięstwo Obamy?

Magia Cortazara

Guy Scarpetta kreśli portret twórczości Julio Cortazara, jednego z najwybitniej- szych i najbardziej magicznych pisarzy minionego stulecia (s. 22).

Spis treści całego numeru:

Naomi Klein Bardzo kapitalistyczna katastrofa?; Serge Halimi Myśląc o czymś, co nie do pomyślenia; Stefan Zgliczyński Neoliberalizm z krwią na rękach; Ma- rek Balicki Szpitale to nie supermarkety; Piotr Krasucki „A co to są efekty zdro- wotne?”; Jean-Marie Harribey Sfera pozarynkowa: obciążenie gospodarki czy źródło bogactwa?; Akram Belkaïd Koniec Wall Street? ; Amira Hass Dwuwładza która rozdziera Palestynę; Jacques Denis Ekobiznes w amazońskiej dżungli; Sayed Saleem Szazad Neotalibowie między Pakistanem a Afganistanem; Mi- chael Hardt Przemoc kapitału; Walden Bello Zmagania z neoliberalną epopeją; Alexander Cockburn W realnym kapitalizmie bez zmian; Michael Klare Na przyszłość wybierzmy przeszłość; Slavoj Žižek Wagnerowska polityka seksu- alna; Guy Scarpetta Magia Julia Cortazara; Jarosław Pietrzak Andrzej Żuław- ski, gawędziarz i narwany erudyta; Nikola Vukobratović Bałkany: jeden z zachod- nich wschodów?; John Berger W więzieniu współczesności.

 

Powrót do początku tekstu