WARTO PRZECZYTAĆ

LMD - kwiecień 2008   
MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-POLITYCZNY

Inni piszą tylko
o pogodzie...


Internetowa strona naszego pisma za- wiera tylko niektóre artykuły bieżącego numeru, często ich wybrane fragmenty.

Nie zapomnij
o prenumeracie
wersji drukowanej


Aktualne numery Le Monde diplomatique można także nabyć w sieci Empików oraz w salonikach prasowych Ruchu i Kolpor- tera.

Więcej o prenumeracie

 BIBLIOTEKA LMD

Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Filozofia Marksa Etienne’a Balibara jest jedną z najważniejszych książek po­ś- wię­co­nych myśli autora Kapitału.


Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Wokół terroru białego i czerwonego An- drzeja Witkowicza to odpowiedź na napi- sany przez byłych maoistów-renegatów międzynarodowy hit Czarna księga ko- munizmu, w której tysiące „ofiar komu- nizmu” zamieniają się w miliony, miliony w dziesiątki milionów, a te w setki… Witko- wicz – niczym saper – rozbraja ów mit i z pieczołowitością historyka rozkłada na czynniki pierwsze. Przy pomocy faktów obala lub przywraca jego właściwe pro- porcje.


Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Neoliberalizm Historia katastrofy Davi- da Harveya jest jedną z ważniejszych prac na temat globalnego kapitalizmu. Jednocześnie jest to pierwsza na pol- skim rynku monografia neoliberalizmu, koncepcji oraz modelu polityki ekonomicz- nej, który w ciągu ostatnich trzech dekad stał się wyznaniem wiary elit politycz- nych i ekonomicznych prawie na całym świecie.


Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Nienawiść do demokracji Jacquesa Ran- cière’a to bezlitosna krytyka elit politycz- nych, ekonomicznych i intelektualnych, które przekształcają demokracje w pańs- twa prawa oligarchicznego.


Samir Amin, Wirus liberalizmu


Wirus liberalizmu Samira Amina to waż- ny głos w sprawach globalizacji, wojny i amerykanizacji świata.

 

 

Do nabycia w księgarniach i Empikach lub do zamówienia bezpośrednio w redak­cji LMD za zaliczeniem pocz­towym (opłata za prze­sył­kę: 10 zł) pod adresem ele­ktro­nicz­nym:

redakcja@monde-diplomatique.pl

Numer bieżący Archiwum Prenumerata Biblioteka LMD Redakcja Kontakt
NR 10 (32)  PAŹDZIERNIK 2008

 WYBRANE ARTYKUŁY

W numerze październikowym

Przemysław Wielgosz
Zwyczajny kapitalizm

Maciej Wiśniewski
Boliwia: konwulsje oligarchii

Bernard Hours
Czym jest polityczna moralność?

Stefan Zgliczyński
Imperium wolności i jego tarcza


 KOMENTARZE I POLEMIKI

Jerzy Szygiel
Oddział chorych na Irak

Agata Czarnacka
Rewolucja następna po ostatniej

Laurence Mazure
Kolumbijscy przestępcy uciekają
do amerykańskich więzień

Jan Subart
Impresje bliskowschodnie

Oskar Szwabowski
„Zaczynać od siebie" - dogmat chroniący system społeczny


 WARTO PRZECZYTAĆ

Eric Rouleau
Izrael rozlicza się z przeszłością
LMD - maj 2008

Jean Claude Monod
Konstytucyjny radykalizm
LMD - grudzień 2007

Jean Bricmont
Lewicy rok 01
LMD - wrzesień 2007

Naomi Klein
Laboratorium
oszańcowanego świata

LMD - czerwiec 2007

José Saramago
Co zostało z demokracji?
LMD - mai 2007

Roman Kuźniar
Tarcza zimnowojennej iluzji
LMD - marzec 2007

Karol Modzelewski
Jaruzelski utorował
drogę Balcerowiczowi

LMD - grudzień 2006

Etienne Balibar
Zneutralizować logikę
„zderzenia cywilizacji”
LMD - wrzesień 2006


 LMD POLECA

Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Ameryka Łacińska na rozdrożu. Carlos Antonio Aguirre Rojas. Jak Ameryka Ła- cińska długa i szeroka, w dużej liczbie krajów wygrały partie sytuujące się na lewo od politycznego centrum. Praw- dziwą kwestią pozostaje jednak nie to, czy Ameryka Łacińska przesunęła się na lewo czy nie, lecz jak dalece to uczyniła. (Ze wstępu Immanuela Wallersteina.)


Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Izrael i polityka planowego zniszczenia Warschawskiego to rodzaj krytycznego przewodnika po izraelskim froncie kon- fliktu bliskowschodniego. Autor analizuje główne elementy palestyńsko-izraelskiej układanki: okupację, mur rozdzielający, nielegalną kolonizację, kryzys w ruchu palestyńskim, słabość izraelskiego ruchu pokojowego.


Etienne Balibar, Filozofia Marksa


„Antysemityzm, podobnie jak katolicyzm, zrośnięty jest od wieków z naszą tra- dycją, obrzędowością i wychowaniem. Bez nich mielibyśmy jako naród inną świadomość, inną kulturę polityczną, a nawet inną moralność...”

 

Do nabycia w księgarniach i Empikach lub do zamówienia bezpośrednio w redak­cji LMD za zaliczeniem pocz­towym (opłata za prze­sył­kę: 10 zł) pod adresem ele­ktro­nicz­nym:

redakcja@monde-diplomatique.pl

W numerze październikowym między innymi:

Ciężar taniej turystyki

Spadek cen transportu przyczynił się do rozkwitu międzykontynentalnej turystyki. Oczywiście korzystają z niej wyłącznie mieszkańcy bogatej Północy globu. Tłumy Europejczyków, Japończyków i Amerykanów odwiedzają trudno niegdyś dostępne regiony Azji, Ameryki Łacińskiej i Afryki by oddawać się ekstremalnym formom trek- kingu i alpinistyki. Joanna Kubiakowska odsłania niedostrzeganą przez większość turystów stronę wypraw na szczyt Kilimandżaro w Tanzanii (s. 10-11). Przygląda się tym, którzy sprawiają, że zachodni turyści mogą celebrować swe wyczyny bez ryzyka, zbytniego wysiłku i wysokich kosztów – miejscowym tragarzom.

Konwulsje elit

Od kiedy władzę w Boliwii objął pierwszy prezydent reprezentujący indiańską więk- szość – Evo Morales – stare elity nie mogą mu wybaczyć zwycięstwa w demo- kratycznych wyborach. Prawica opierająca się na białej oligarchii organizuje próby blokowania prac rządu i Konstytuanty. Trwa też kryzys wywołany przez próbę secesji, którą podjęli prefekci kilku prowincji stanowiących bastiony prawicy. Rasis- towska oligarchia cieszy się wsparciem USA, które uznają Boliwię za najsłabsze ogniwo lewicowego przesunięcia w Ameryce Łacińskiej. Pisze o tym Maciej Wiśniewski (s. 14).

Wyłomy w murze

Naomi Klein analizuje najnowsze strategie władzy globalnego kapitalizmu (s. 22-23). Zwraca uwagę na komplementarność liberalizacji ekonomicznej oraz budowy barier i granic między ludźmi. Mury wyrastają wokół osiedli dla bogaczy w RPA czy USA, wokół palestyńskich gett na Zachodnim Brzegu Jordanu, na granicy Europy i Afryki, wokół różnych stref bezpieczeństwa podczas obrad G8. Przeciw nim mobilizują się ruchy społeczne.

Największa powieść XXI wieku?

Łaskawe Jonathana Littella to bez wątpienia najgłośniejsza i najbardziej kontrower- syjna powieść ostatnich kilkunastu miesięcy. Czy zasługuje na miano najwybitniej- szej? Jerzy Szygiel stara się uchwycić złożoną strukturę i niejednoznaczne prze- słanie dzieła Littella (s. 24).

 

Spis treści całego numeru:

Arno J. Mayer Co po wyborach prezydenckich w USA?; Przemysław Wielgosz Zwykły kapitalizm; Jacques Derrida Zapomniany wilk Machiavellego; Dariusz Zalega Jak kapitalizm pożera polskich emerytów; Laurent Cordonnier Kryzys finansowy: czy koniec leseferyzmu?; Joanna Kubiakowska Wyprawa na Kiliman- dżaro od kuchni, czyli o doli tragarza w erze globalnej turystyki ; Rolf Uessler Jak sprywatyzować wojnę; Maciej Wiśniewski Boliwia: zwyczajne konwulsje oligar- chii; Bernard Hours Czym jest polityczna moralność?; Pierre Micheletti Wszys- tko się zaczęło od głodu w Biafrze; Maurice Lemoine Wojsko, lekarze i party- zantka ; Caroline Fleuriot Prawo do ingerencji – stan obecny; Michel Galy Afrykańscy awanturnicy i zachodni „profesjonaliści” w Kinszasie; Joanna Gołąbek O polskiej pomocy rozwojowej; Naomi Klein Mury zniewolenia, wyłomy nadziei; Karolina Zbytniewska O neoliberalnym bushu; Stefan Zgliczyński Imperium wolności i jego tarcza; Jerzy Szygiel Jonathan Littell: Hitler jako rabin.

 

Powrót do początku tekstu