WARTO PRZECZYTAĆ

LMD - luty 2007   
MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-POLITYCZNY

Inni piszą tylko
o pogodzie...


Internetowa strona naszego pisma zawiera tylko niektóre artykuły bie- żącego numeru, często ich wybra- ne fragmenty.

Nie zapomnij
o prenumeracie
wersji drukowanej


Aktualne numery Le Monde diplo- matique można także nabyć w sieci Empików oraz w salonikach praso- wych Ruchu i Kolportera.

Więcej o prenumeracie

Numer bieżący Archiwum Prenumerata Biblioteka LMD Redakcja Kontakt
NR 8 (30)  SIERPIEŃ 2008

 WYBRANE ARTYKUŁY

W numerze sierpniowym

Serge Halimi
Barack Obama

Ignacio Ramonet
Trzy kryzysy

Gavin Rae
Państwo podmiotem w gospodarce

Colin Murphy
Kontynent zorganizowanej grabieży

Augustin Berque
„Rurbaniści” przeciwko naturze


 KOMENTARZE I POLEMIKI

Lama Jabb
Tybet w więzieniu samsary

Jan Subart
Impresje bliskowschodnie

Oskar Szwabowski
„Zaczynać od siebie" - dogmat chroniący system społeczny

Dawid Okularczyk
Dlaczego USA nie chcą zmiany?

Joanna Kubiakowska
Afryka i dziennikarstwo newsowe


 WARTO PRZECZYTAĆ

Eric Rouleau
Izrael rozlicza się z przeszłością
LMD - maj 2008

Jean Claude Monod
Konstytucyjny radykalizm
LMD - grudzień 2007

Jean Bricmont
Lewicy rok 01
LMD - wrzesień 2007

Naomi Klein
Laboratorium
oszańcowanego świata

LMD - czerwiec 2007

José Saramago
Co zostało z demokracji?
LMD - mai 2007

Roman Kuźniar
Tarcza zimnowojennej iluzji
LMD - marzec 2007

Karol Modzelewski
Jaruzelski utorował
drogę Balcerowiczowi

LMD - grudzień 2006

Etienne Balibar
Zneutralizować logikę
„zderzenia cywilizacji”
LMD - wrzesień 2006


 BIBLIOTEKA LMD

Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Wokół terroru białego i czerwonego An- drzeja Witkowicza to odpowiedź na napi- sany przez byłych maoistów-renegatów międzynarodowy hit Czarna księga ko- munizmu, w której tysiące „ofiar komu- nizmu” zamieniają się w miliony, miliony w dziesiątki milionów, a te w setki… Witko- wicz – niczym saper – rozbraja ów mit i z pieczołowitością historyka rozkłada na czynniki pierwsze. Przy pomocy faktów obala lub przywraca jego właściwe pro- porcje.


Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Neoliberalizm Historia katastrofy Davi- da Harveya jest jedną z ważniejszych prac na temat globalnego kapitalizmu. Jednocześnie jest to pierwsza na pol- skim rynku monografia neoliberalizmu, koncepcji oraz modelu polityki ekonomicz- nej, który w ciągu ostatnich trzech dekad stał się wyznaniem wiary elit politycz- nych i ekonomicznych prawie na całym świecie.


Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Nienawiść do demokracji Jacquesa Ran- cière’a to bezlitosna krytyka elit politycz- nych, ekonomicznych i intelektualnych, które przekształcają demokracje w pańs- twa prawa oligarchicznego.


Samir Amin, Wirus liberalizmu


Wirus liberalizmu Samira Amina to waż- ny głos w sprawach globalizacji, wojny i amerykanizacji świata.


 LMD POLECA

Etienne Balibar, Filozofia Marksa


Izrael i polityka planowego zniszczenia Warschawskiego to rodzaj krytycznego przewodnika po izraelskim froncie kon- fliktu bliskowschodniego. Autor analizuje główne elementy palestyńsko-izraelskiej układanki: okupację, mur rozdzielający, nielegalną kolonizację, kryzys w ruchu palestyńskim, słabość izraelskiego ruchu pokojowego.


Etienne Balibar, Filozofia Marksa


„Antysemityzm, podobnie jak katolicyzm, zrośnięty jest od wieków z naszą tra- dycją, obrzędowością i wychowaniem. Bez nich mielibyśmy jako naród inną świadomość, inną kulturę polityczną, a nawet inną moralność...”

 

Do nabycia w księgarniach i Empikach lub do zamówienia bezpośrednio w re- dak­cji LMD (za zaliczeniem pocz­towym w cenie 20 zł za egz. plus 10 zł za prze­sył­kę) pod adresem ele­ktro­nicz­nym:

redakcja@monde-diplomatique.pl

W numerze sierpniowym między innymi:

Rynek, państwo, kryzys

Wiara w niewidzialną rękę rynku to najważniejszy fetysz ideologii kapitalistycznej. Alain Bihr dowodzi, że bierze się ona z ignorancji historii oraz mechanizmów rządzących realnym kapitalizmem (s. 7). Od kilkunastu miesięcy światowa gospo- darka przeżywa wstrząsy, które skutecznie podważają rynkową wiarę. Ignacio Ramonet zauważa, że po raz pierwszy zbiegły się w czasie trzy kryzysy: finan- sowy, surowcowy i żywnościowy (s. 2). Gerard Dumenil i Dominique Levy wska- zują, że przyczyny tego stanu rzeczy tkwią w neoliberalnym kursie polityki gospodarczej USA (8-9). Gavin Rae pisze o akcjach ratunkowych podejmowanych przez państwa w celu ratowania rynków finansowych na całym świecie (s. 8-9).

Cienie normalizacji

Wedle oficjalnych komunikatów władz Kolumbia powoli kończy z wojną domową i staje się normalnym krajem. Maurice Lemoine i Maciej Wiśniewski piszą o kulisach niedawnych sukcesów prezydenta Uribe – zamordowaniu jednego z dowódców partyzantki FARC na terenie Ekwadoru oraz uwolnieniu Ingrid Betancourt (s. 10-11). Innego rodzaju normalizacji doświadczają Chiny. Jean-Louis Rocca pisze o kon- serwatywnej demokratyzacji, której źródłem są nowe kadry partii komunistycznej, wywodzące się z klas średnich korzystających z owoców wzrostu gospodar- czego państwa środka (s. 12-13). Czy chiński sukces skończy się zamianą dyktatury proletariatu na dyktaturę najbogatszych?

Lewica z bożej łaski i ahistoryczny rewizjonizm

Czy weszliśmy w erę postsekularną, a chrześcijaństwo ocali lewicę? Pewne środowiska w Polsce znalazły się pod urokiem twierdzących odpowiedzi na te pytania. Michał Herer i Krzysztof Wolański uważają, że prawdziwej lewicy łaska boża jest do zbawienia zupełnie niepotrzebna (s. 22-23). Alain de Libera obnaża nędzę i rasistowskie uprzedzenia prawicowego rewizjonizmu historycznego usiłu- jącego negować rolę Arabów w kształtowaniu cywilizacji zachodniej (s. 23).

Dossier: Afryka – Trudna droga do suwerenności

Spis treści całego numeru:

Samir Amin Mitologia rynku; Serge Halimi Barack Obama; Ignacio Ramonet Trzy kryzysy; Szlomo Sand Jak wymyślono naród żydowski; Bernard Cassen Ponadlokalny i pozaklasowy „człowiek europejski”; Alain Bihr Retoryka fetyszyz- mu kapitalistycznego; Gérard Duménil, Dominique Lévy Za kulisami kryzysu finansowego USA; Gavin Rae Państwo musi wrócić do podmiotowej roli w gos- podarce; Maurice Lemoine Kolumbia, Interpol i cyberpartyzant; Maciej Wiś- niewski Kulisy sukcesów prezydenta Uribe; Jean-Louis Rocca Czy komuniści chcą zmienić Chiny?; Colette Braeckman Spekulacje i boom gospodarczy w Ka- tandze; Raf Custers Renegocjacja kontraktów na wydobycie surowców; Augusta Conchiglia Powojenna odbudowa i czarne złoto Angoli; Colin Murphy Kontynent zorganizowanej grabieży; Tadeusz Kowalik Oligarchiczny kapitalizm drogą do oligarchicznej demokracji; Michał Herer, Krzysztof Wolański Nowa Pobożna Lewica; Alain de Libera Landerneau, terytorium islamu; Augustin Berque „Rurbaniści” przeciwko naturze .

 

Powrót do początku tekstu