Największy światowy miesięcznik społeczno-polityczny
NUMER BIEŻĄCY  ARCHIWUM   PRENUMERATA    BIBLIOTEKA   REDAKCJA    WYDAWNICTWO   KONTAKT
Spis treści numeru 02/144

luty 2018

  LMD na portalu Facebook

Wybrane artykuły
Tylko na stronie www

DOKUMENTY

Europejska Konferencja w Obronie
Publicznej Służby Zdrowia
Deklaracja

Damien Millet i Eric Toussaint
Dekada globalizacji i oporu
(1999-2009)

Raport ONZ
Wpływ blokady ekonomicznej
na sytuację humanitarną Gazy

ARTYKUŁY

Antoni Wiesztort
Największa grabież w powojennej historii stolicy

Agnès Sinaï
Zmiany klimatyczne podsycają konflikty

Gilbert Achcar
Religia między wyzwoleniem a fundamentalizmem

KOMENTARZE I POLEMIKI

Tomasz Nowicki
Jak nie pomagać uchodźcom

Tadeusz Klementewicz
Kompradorzy znad Wisły

Dariusz Zalega
Polityka horroru

Warto przeczytać

Jakub Sypiański
Nowa lewicowa postlewica?
Maj 2017

Stefan Zgliczyński
„Miasta śmierci”
pod butem Persaka

LMD - grudzień 2016

Martine Bulard
Pekin na zakręcie
LMD - kwiecień 2011

Janet Biel
Kobiety i natura, czyli
recydywa mistycyzmu

LMD - maj 2011

Loïc Wacquant
Anatomia nowej miejskiej biedy
LMD - czerwiec 2008

Gavin Rae
Konsumpcja czy inwestycje?

Książka Rafała Wosia zwraca uwagę na jeden z kluczowych punktów obecnego kryzysu kapitalizmu. Osłabienie pozycji pracowników wobec kapitału pociąga za sobą dramatyczne skutki społeczne. Czy jednak zarazem nie pomija kwestii inwestycji, których strukturalnej wagi nie można nie doceniać?

Jednym z najbardziej popularnych w ostatnich latach wykresów, obrazujących przemiany gospodarcze jest ten, który pokazuje rozchodzenie się produktywności i płac w Stanach Zjednoczonych. Podczas gdy po II wojnie światowej jedne i drugie rosły równolegle, od połowy lat 70. płace zaczęły ulegać stagnacji, podczas gdy produkcja nadal rosła. Ten fundamentalny trend (który powtarza się na całym świecie) mówi wiele o współczesnej gospodarce kapitalistycznej. W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci nastąpiło wielkie przesunięcie zasobów od pracy do kapitału. Narastały różnice społeczne, bogactwo w coraz większym stopniu zaczęło się koncentrować w rękach niewielkiej elity. Pogłębił się wyzysk pracowników: płace spadały, wzrastała niepewność zatrudnienia, praca stawała się coraz cięższa i bardziej wymagająca.

Praca na celowniku

Najnowsza książka Rafała Wosia podejmuje temat pracy i jej roli w gospodarce krajowej i międzynarodowej. Podzielona jest na trzy części, w których przyglądamy się pracy w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości; w każdej jest rozdział poświęcony sytuacji międzynarodowej i sytuacji w Polsce. Styl jest wyrazisty i rozpoznawalny, charakterystyczny dla Wosia. Autor czerpie z rozległej literatury, sięga po złożone teorie i odwołuje się do różnorodnych perspektyw, wyciąga z nich esencje i przedstawia je w jasny, nierzadko zabawny sposób. Książka napisana została z rozmachem i stawia sobie ambitne cele: autor nie ogranicza się do prostej analizy sytuacji pracy we współczesnym kapitalizmie, lecz stara się także zaproponować wyraźną drogę wyjścia z problemów, w które kapitalizm obecnie popadł.

Głowna teza książki przedstawiona została w jej pierwszym rozdziale. Tu pada stwierdzenie, że położenie pracy w XXI w. stanowi powtórzenie sytuacji, jaka panowała w wieku XIX (niskie płace, słabe związki zawodowe, wielkie nierówności itd.). Te dwa stulecia rozdzielał złoty wiek kapitalizmu – wiek XX (czy też, ściślej mówiąc, kilka dziesięcioleci po II wojnie światowej), kiedy pozycja pracy uległa wzmocnieniu. Jednak od połowy lat 70. sytuacja zaczęła się zmieniać, z powodu stagnacji gospodarczej i wzrostu bezrobocia. Neoliberalizm, który stał się zalecanym rozwiązaniem, mającym powstrzymać tę tendencję spadkową, zaproponował osłabienie związków zawodowych, obniżkę płac, demontaż państwa opiekuńczego i obniżanie podatków korporacjom i bogatym. Woś wykazuje, że skutkiem tych zmian stało się narastanie niezrównoważonej bańki kredytów konsumpcyjnych, której pęknięcie wywołało światowy kryzys gospodarczy, trwający od 2008 r. To rozumowanie opiera się na interpretacji marksowskiej teorii kryzysu w kategoriach zbyt niskiej konsumpcji – kapitalizm niezdolny jest osiągnąć zysk, ponieważ konsumpcja spada w związku z obniżką płac. Rozwiązaniem tej fundamentalnej sprzeczności kapitalizmu jest, co za tym idzie, podniesienie płac i wzrost udziału robotników w gospodarce. Takie rozwiązanie jest korzystne dla wszystkich, jako że w dłuższej perspektywie zyski kapitalistów będą rosły, podobnie jak zadowolenie robotników, umocni się także demokracja i zwiększy spójność społeczna.

Ten podstawowy wątek analityczny przewija się przez całą książkę. Woś krytykuje polską transformację za to, że zabrakło w niej podstawowej umowy społecznej, która mogłaby chronić pozycje pracy i zapobiec zjawisku masowego bezrobocia i niskich płac, które zrujnowały gospodarkę (rozdział drugi). Jako alternatywa dla radykalnych programów oszczędnościowych, które zniszczyły wiele europejskich gospodarek, autor proponuje program wzrostu opartego na płacach, pozwalający zwiększyć konsumpcję (rozdział trzeci). Woś powraca do tematu swojej poprzedniej książki w rozdziale czwartym, naświetlając to, w jaki sposób neoliberalizm stanowił uzasadnienie dla pogorszenia sytuacji pracy w Polsce, aż do stanu, w którym płace i produktywność rozjechały się bardziej, niż w którymkolwiek innym z krajów Unii Europejskiej. Coraz ważniejszy problem nowych technologii i automatyzacji i związanego z nimi zagrożenia dalszym spadkiem płac oraz postępującą prekaryzacją pracy, podjęty zostaje w rozdziale piątym, w którym Woś proponuje jako lekarstwo wprowadzenie Powszechnego Dochodu Gwarantowanego. I wreszcie na koniec autor twierdzi, że po to, by Polska mogła dojść do standardów życia, istniejących w Europie Zachodniej, trzeba zastosować rozwiązania dokładnie przeciwne niż te, które proponuje neoliberalizm: mianowicie podnieść płace i zwiększyć konsumpcję. Dołącza kilka nie-bezkrytycznych pochwał dla polityki obecnego rządu (wprowadzenie programu 500+, podniesienie płacy minimalnej) i twierdzi, że lewica powinna starać się rozszerzyć te reformy, tworząc nową umowę społeczną między płacą a kapitałem (rozdział szósty).

Skąd się wziął kryzys?

Woś oferuje niemal pocieszycielską analizę obecnego stanu kapitalizmu, ponieważ, chociaż prawidłowo opisuje wiele jego braków, wskazuje zarazem prostą i na pierwszy rzut oka bezbolesną drogę wyjścia z choroby. Jednak w gospodarce, tak, jak w polityce, liczy się nie to, czy analiza jest przyjemna, lecz to, jak dobrze przystaje do rzeczywistości.

Pierwsze pytanie, jakie należy zadać, brzmiałoby: jeśli powojenny kapitalizm (oparty na wysokich płacach i wydatkach socjalnych) był stabilny, skąd kryzys początku lat 70.? Dlaczego „złoty wiek" kapitalizmu się skończył? Woś nie daje tu żadnego wyjaśnienia, chociaż mógłby stwierdzić, że zwrot neoliberalny po prostu nastąpił zbyt wcześnie i że epoka wysokiego wzrostu gospodarczego i niskiego bezrobocia mogłaby powrócić, gdyby płace nadal rosły, a wydatki socjalne się rozszerzały. Jednak swego czasu wielu lewicowych analityków wyjaśniało, że kryzys był wynikiem „ograniczenia zysków" – spowodowanym częściowo wysokimi płacami, wydatkami na cele socjalne i progresywnym opodatkowaniem. Kapitalizm jako system gospodarczy opiera się na generowaniu prywatnego zysku. Chociaż wysokie płace mogą pomóc zwiększyć konsumpcję, oznaczają jednak także zwiększone nakłady dla firm, a to z kolei zmniejsza zysk i ogranicza możliwości inwestycyjne. Dawniejsze teorie dotyczące „państwowo zarządzanego kapitalizmu" (tj. państwa, pomagającego unikać kryzysów gospodarczych dzięki utrzymywaniu równowagi między kapitałem a pracą) zostały przez kryzys gospodarczy lat 70. zdyskredytowane.

Jednak nawet, jeśli kryzys lat 70. nie był spowodowany zbyt niską konsumpcją, z pewnością obecny, o wiele poważniejszy kryzys jest skutkiem ograniczenia płac i wydatków socjalnych. Chociaż dla wielu ludzi lewicy ta teoria jest z pewnością pociągająca, nie ma zbyt wielu dowodów, które by ją potwierdzały. Jeden z głównych rzeczników interpretacji w kategoriach zbyt niskiej konsumpcji, marksistowski ekonomista Paul Sweezy (cytowany przez Wosia w pierwszym rozdziale) twierdzi, że kapitalizm oparty na monopolu skutkuje zmniejszeniem konkurencji i co za tym idzie, wzrostem cen do poziomu, w którym robotników nie stać na zakup dostatecznej ilości produktów, czego skutkiem staje się kryzys „nadprodukcji". To zjawisko nie pojawiło się jednak we współczesnym kapitalizmie, w którym, mimo wzrastającej koncentracji kapitału w epoce globalizacji, konkurencja doprowadziła do spadku cen wielu dóbr i usług. Ponadto mimo zamachów na płace robotników i na wydatki socjalne i mimo wzrostu nierówności, siła nabywcza klasy robotniczej jako całości nie spadła znacząco. Australijski marksistowski ekonomista, Andrew Klinmam, zebrał znaczące dowody empiryczne ukazujące, że jeśli weźmie się pod uwagę zarówno płace jak i świadczenia, od lat 80. w USA nie nastąpił znaczący spadek dochodów.

Rola inwestycji

Kapitalizm opiera się na tym, że to, co robotnik lub robotnica wypracowuje dla kapitalisty, ma wartość wyższą niż to, co zabiera do domu pod postacią wypłaty. Tylko dzięki takiemu wyzyskowi pracy kapitalizm w ogóle może istnieć. Co za tym idzie, robotnicy nigdy nie mogą rozwiązać „problemu realizacji" w kapitalizmie, jako że wytwarzają wartość wyższą, niż sami zarabiają. Dochodu w kapitalizmie nie osiąga się jedynie dzięki konsumpcji. Popyt pochodzi także od samego kapitału (za pośrednictwem inwestycji), z wydatków państwowych (np. wydatki wojskowe) i z handlu zagranicznego. Pierwotnym powodem kryzysów w kapitalizmie nie jest wzrost lub spadek konsumpcji robotników, ani nierówności społeczne, które kapitalizm wytwarza. Ujmując to nieco inaczej, kryzysowe tendencje kapitalizmu nie leżą w sferze dystrybucji i konsumpcji, ale w dziedzinie produkcji.

Kapitalizm zawiera w sobie sprzeczność między kapitałem a pracą, a równocześnie jest systemem, w którym różni kapitaliści konkurują o zyski między sobą. Wielkość wartości dodatkowej, którą można pozyskać wyzyskując robotników, jest skończona i ograniczona przez czynniki biologiczne i społeczne. Zatem aby zwiększyć konkurencyjność, konkretni kapitaliści zmuszeni są inwestować więcej zasobów w technologię, która pozwala oszczędzić na pracy. Przez pewien czas tacy kapitaliści mogą utrzymać względnie wysoki poziom dochodu, jeśli wprowadzają określone technologie do procesu produkcji. Jednak po pewnym czasie inni kapitaliści zainwestują w te same technologie: koszt produktów spadnie, spadnie zatem także stopa zysku. Zastępowanie pracowników technologią (szczegółowo opisywane przez Wosia, z uwzględnieniem także jego własnego pola, jakim jest dziennikarstwo) jest częścią tego właśnie procesu. Marks pisał o tej tendencji, o malejącej stopie zysku, i w trzecim tomie Kapitału uznał ją za główną przyczynę kryzysów gospodarczych w kapitalizmie. Aby zrównoważyć rosnące koszty, kapitaliści mogą próbować dalej obniżać płace, co z kolei może nasilić kryzys gospodarczy. Jest to jednak raczej skutek, niż przyczyna, kryzysów gospodarczych w kapitalizmie.

Niewygodna prawda polega na tym, że nie zawsze da się wypracować konsensus między kapitałem a pracą. Podnoszenie płac pracownikom i zwiększanie wydatków socjalnych jest żądaniem, które lewica musi stawiać, nie może się jednakże łudzić, że zahamuje tym samym kryzysowe tendencje istniejące w kapitalizmie i zapewni stały wzrost gospodarczy. Co więcej, lewica powinna przeciwstawiać się i szukać sposobów na zmniejszenie rosnących nierówności społecznych w kapitalizmie, jednak redystrybucja bogactwa pod postacią wzrostu poziomu konsumpcji wśród robotników nie jest sama w sobie sposobem na kryzys kapitalizmu.

Co napisał Kalecki?

W rozdziale trzecim, w którym Woś omawia kwestię „efektywnego popytu", na pierwszy plan wysuwają się trzy kwestie. Samą ideę Woś przypisuje ekonomiście Michałowi Kaleckiemu i wykorzystuje ją jako uzasadnienie dla proponowanego przez siebie „wzrostu opartego na pensji", jako drogi wyjścia z teraźniejszego kryzysu kapitalizmu. Woś pisze, że Kalecki jest „wspólnym przodkiem" idei wzrostu opartego na płacach, ponieważ bariera popytu może zostać przezwyciężona, jeśli płace zostaną odpowiednio podniesione. Woś przeciwstawia Kaleckiego Keynesowi, argumentując, że ten ostatni był bardziej skupiony na rozwiązaniach monetarnych (jak niskie stopy procentowe), niż na wzroście konsumpcji. Woś powtarza tu jednak dość powszechne błąd, dotyczący efektywnego popytu, jako że składają się nań zarówno konsumpcja, jak i inwestycje. Nie jest to tylko kwestia teoretyczna, dotyczy bowiem praktycznych zasad, które lewica powinna proponować. Można to zobaczyć, jeśli zajrzy się do jednego z najsłynniejszych esejów Kaleckiego (Polityczne aspekty pełnego zatrudnienia), w którym Kalecki proponuje zwiększenie publicznych inwestycji i rządowych dotacji do konsumpcji w celu podniesienia efektywnego popytu. Woś krzywdzi także Keynesa gdy twierdzi, że był on zainteresowany przede wszystkim polityką monetarną, zaprojektowaną tak, by zachęcać do prywatnych inwestycji. Przecież u szczytu kryzysu lat 30. XX wieku Keynes dawał wyraz wątpliwościom, czy prywatne firmy można zachęcić do inwestowania i postulował raczej interwencje ze strony państwa, które mogłoby zapewnić „bardziej wszechstronną socjalizację inwestycji".

Wszyscy klasyczni ekonomiści (w tym Smith, Marks i późny Keynes) zgadzają się, że w miarę, jak gospodarka się rozwija, coraz większą rolę odgrywają w niej inwestycje (potwierdzają to ostatnie badania ekonomiczne). Co za tym idzie, inwestowanie staje się coraz ważniejszą częścią gospodarki, a zatem jakakolwiek zmiana na tym poziomie ma nieproporcjonalnie negatywny wpływ na całą gospodarkę. Widać to było podczas światowego kryzysu w 2008 r., kiedy inwestycje załamały się o wiele gwałtowniej, niż jakikolwiek inny wskaźnik gospodarczy, łącznie z poziomem konsumpcji. Woś cytuje także chińskiego ekonomistę, Justina Yifu Lin, jako kogoś, kto dowodzi, że rządy powinny podnosić płace aby wspierać innowacje. Choć jest to może prawda, Lin zarazem wyraźnie krytykuje Chiny za promowanie wzrostu „opartego na konsumpcji" i popiera chiński rządowy program wielkich państwowych programów inwestycyjnych, wprowadzanych w samym środku spadku koniunktury (co z kolei pomogło utrzymać wysoki wzrost płac w kraju).

To nie jest kraj dla pracowników jest książką, która opisuje i analizuje część najbardziej podstawowych problemów współczesnego kapitalizmu. Stara się znaleźć remedia na te problemy i zmierzyć się z rozwiązaniami liberalizmu, które zawiodły. W rzadko spotykany w analizach sytuacji w Polsce sposób, książka Wosia łączy problemy krajowe z międzynarodowymi i poszukuje praktycznych odpowiedzi dla lewicy. Kluczowe znaczenie ma także fakt, że Woś umieszcza w samym centrum swojej analizy pracę i pokazuje, w jaki sposób jej marginalizacja staje się dla gospodarki szkodliwa. Jego książka jest zatem, sama w sobie, niezwykle ważna – i każda osoba na lewicy powinna ją przeczytać. A jednak, jak staram się wykazać, problem, przed którym stoi lewica, jest o wiele głębszy, niż to, co kreśli Woś. O wiele trudniej jest zwiększyć w gospodarce kapitalistycznej rządowe inwestycje, niż wesprzeć konsumpcję. Aby tego dokonać, trzeba bowiem zamieszać bezpośrednio w sferze produkcji i zastąpić działania, które generalnie wykonują prywatne firmy. A zarazem dokładnie to jest potrzebne, ponieważ samo wzmocnienie konsumpcji nie wystarczy, aby rozwiązać najbardziej fundamentalne problemy, jakie rodzi współczesny kapitalizm (jak niepełne zatrudnienie, braki mieszkaniowe, zatrucie środowiska, kryzys usług publicznych itd.). Każdemu programowi inwestycji publicznych powinny (jak proponował Kalecki) towarzyszyć strategie wspierania wzrostu płac i konsumpcji. Jednak lewica musi starać się wypracować nie tylko pomysł na redystrybucję bogactwa, lecz także pomysł na jego wytwarzanie.

tłum. Anna Dzierzgowska

 


Rafał Woś, To nie jest kraj dla pracowników, WAB, Warszawa 2017.

Współpraca wydawnicza
Biblioteka alternatyw
Jan Toporowski

Kredyt i kryzys. Od Marksa do Minsky’go to przystępnie napisana próba nakreślenia rozwoju ekonomii finansowej w ciągu ostatnich 150 lat, a jednocześnie znakomite wprowadzenie do krytycznego myślenia o historycznych źródłach, naturze i konsekwencjach finansjeryzacji współczesnego kapitalizmu. Wśród bohaterów Toporowskiego znajdziemy m.in. Karola Marksa, Różę Luksemburg, Johna Maynarda Keynesa, Josefa Steindla, Michała Kaleckiego i Hymana Minsky’ego.

Galeria książek

Biblioteka  LMD
Andrzej Szahaj

Zebrane w tym tomie teksty traktują o współczesnym kapitalizmie, o jego polskiej odmianie oraz o zapomnianych wartościach, takich jak równość, empatia i solidarność. Andrzej Szahaj przekonuje, że zatrzymanie procesów degrengolady dzisiejszego kapitalizmu musi być ściśle związane z zatrzymaniem procesów degrengolady liberalizmu. Jego zdaniem tylko ponowne zbliżenie się liberalizmu do ideałów socjaldemokratycznych może uratować tę doktrynę przed ostateczną klęską. To niepopularny sąd wśród liberałów polskich, zainfekowanych złą tradycją liberalizmu spod znaku Hayeka i Friedmana, która okazała się ślepą uliczką.

Galeria książek

 LMD poleca
Filozofia i ruchy społeczne

Autorzy i autorki studiują postawiony w tytule książki problem w rozmaitych kontekstach, rozciągających się geograficznie od Rosji przez Europę Wschodnią i Zachodnią po Amerykę Łacińską, a czasowo od końca XIX do końca XX w. Prezentując różnorodne podejścia i rozmaicie rozkładając akcenty, wskazują na nierozerwalny związek historii idei i historii ruchów społecznych.

Galeria książek

Broszura o TTIP 

Pobierz broszurę autorstwa Johna Hilary'ego pt. "Transatlantyckie Partnerstwo w Dziedzinie Handlu i Inwestycji. Fundament deregulacji, atak na miejsca pracy, kres demokracji".

Archiwum na płycie DVD 

Płytę DVD ze stu numerami
Le Monde-diplomatique
(pliki PDF o wysokiej rozdzielczości)
można zamawiać pod adresem:
redakcja@monde-diplomatique.pl
w cenie 39 zł. Wysyłka gratis.

Książki i czasopisma naszego wy- dawnictwa są do nabycia w księgar- niach i Empikach lub do zamówienia bezpośrednio w redakcji.